Regulamin

Wyświetl dokument (Oferta)

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG Link Group Sp. z o.o. Sp. k.
„REGULAMIN”

§ 1 Definicje:
Dzień Roboczy, to każdy dzień z wyłączeniem sobót, niedziel, dni świątecznych lub dni ustawowo wolnych od pracy.
Potwierdzenie oznacza pisemną akceptację Wyceny.
Przeznaczenie Tłumaczenia oznacza sposób wykorzystania tłumaczenia w szczególności Tłumaczenie do Publikacji lub Tłumaczenie do Użytku Wewnętrznego.
Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
Terminologia oznacza słownik zawierający słownictwo i terminy oraz ich tłumaczenia używane przez Zamawiającego.
Tłumaczenie do Publikacji oznacza Tłumaczenie wykonane z zamiarem rozpowszechniania i udostępniania dla nieokreślonej liczby odbiorców na dowolnym nośniku w tym stronach internetowych, także w celach komercyjnych.
Tłumaczenie do Użytku Wewnętrznego oznacza każde Tłumaczenie, które nie jest Tłumaczeniem do Publikacji, w szczególności tłumaczenie na potrzeby urzędowe lub teksty wykorzystywane na użytek wewnętrzny Zamawiającego.
Tryb oznacza szybkość realizacji Tłumaczenia przez Wykonawcę, tj. tryb zwykły, tryb ekspresowy i tryb superekspresowy.
Tłumaczenie oznacza pojedynczą usługę lub usługi w zakresie tłumaczeń, w szczególności: tłumaczeń pisemnych specjalistycznych lub uwierzytelnionych oraz tłumaczeń ustnych specjalistycznych lub ustnych uwierzytelnionych.
Usługi Dodatkowe oznaczają usługi korekty, formatowania, dostawy wydruków tłumaczeń i usług DTP związane z wykonywaniem Tłumaczenia lub inne usługi oferowane przez Wykonawcę.
Wycena oznacza przygotowane przez Wykonawcę zestawienie zakresu, kosztu, Trybu , terminu i innych parametrów związanych z realizacją Tłumaczenia.
Wykonawca: oznacza Link Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Lea 213, 30-133 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641887, NIP: 6772408767, REGON 365642419

Zamawiający oznacza osobę fizyczną nie będącą konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która w dowolnej formie oraz w oparciu o jakikolwiek stosunek prawny zleciła lub zamierza zlecić Wykonawcy wykonanie Tłumaczenia.
Zamówienie oznacza składane przez Zamawiającego polecenie realizacji Tłumaczenia.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady regulujące współpracę między Zamawiającym a Wykonawcą oraz osobami, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Tłumaczenia oraz warunki przyjmowania Zamówień i wykonywania Tłumaczeń.
2. Wykonawca wykonuje Tłumaczenie zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa. Wykonawca dokłada starań aby Tłumaczenie wykonywane było zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku usług tłumaczeniowych.
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wynikających z nienależytego wykonywania Tłumaczenia.

§ 3 Składanie Zamówień
1. Tłumaczenie realizowane jest na podstawie Zamówienia, złożonego przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, poprzez przesłanie na adres mailowy lub adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany w § 1 Regulaminu.
2. Zamówienie powinno określać język wyjściowy i docelowy Tłumaczenia, Tryb oraz informację, czy Tłumaczenie ma być realizowane w celu przygotowania Tłumaczenia do Publikacji czy Tłumaczenia do Użytku Wewnętrznego.
3. Na podstawie informacji przesłanych przez Zamawiającego, Wykonawca przygotowuje Wycenę i przesyła ją Zamawiającemu drogą elektroniczną lub listownie na podany w Zamówieniu adres mailowy lub adres korespondencyjny.
4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną lub listownie przez Wykonawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wykonawca przystępuje do realizacji Zamówienia wyłącznie po otrzymaniu Potwierdzenia od Zamawiającego lub osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz otrzymania przez Wykonawcę wszystkich materiałów wyjściowych niezbędnych do realizacji Tłumaczenia
5. Czas realizacji Tłumaczenia biegnie od chwili potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji i otrzymania przez Wykonawcę ostatniego dokumentu wyjściowego, niezbędnego do realizacji Tłumaczenia, chyba że co innego wynika z indywidualnych ustaleń Zamawiającego i Wykonawcy, podjętych przed przystąpieniem do realizacji Tłumaczenia przez Wykonawcę.
6. Nieprzesłanie przez Wykonawcę Potwierdzenia lub przez Zlecającego materiałów wyjściowych niezbędnych do realizacji Tłumaczenia, w terminie uniemożliwiającym profesjonalne wykonanie tłumaczenia, zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania Tłumaczenia. Opóźnienie w przesłaniu przez Zamawiającego Potwierdzenia w stosunku do terminów podanych w Wycenie lub opóźnienie, lub przesłanie w terminie określonym w Wycenie niektórych lub niekompletnych dokumentów wyjściowych niezbędnych do wykonania Tłumaczenia a także przesłanie Potwierdzenia w sposób nieprawidłowy może skutkować zmianą warunków oferty, w szczególności w zakresie ceny lub terminu realizacji Tłumaczenia.
7. Zamówienia przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 Zamówienie złożone po godzinie 17:00 w danym Dniu Roboczym uważa się za Zamówienie złożone w kolejnym Dniu Roboczym. Następny dzień roboczy po dacie przesłania Potwierdzenia liczony jest jako pierwszy dzień realizacji.
8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji bez podawania przyczyny. O odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

§ 4 Współdziałanie
1. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji Tłumaczenia oraz w trakcie jego realizacji, Zamawiający zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Tłumaczenia, w szczególności zapewnić Wykonawcy w razie potrzeby możliwość konsultacji z osobą posiadającą kompetencje do wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych lub w zakresie Terminologii. Jeżeli Zamawiający odmówi udzielenia informacji lub nie umożliwi konsultacji wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za spójność Tłumaczenia i poprawność Terminologii oraz liczb, znaków i symboli.
2. Przed przystąpieniem do realizacji Tłumaczenia, w sposób uzgodniony z Wykonawcą, Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy materiałów wyjściowych, niezbędnych do realizacji Tłumaczenia, poprawnych pod względem merytorycznym, a także pod względem gramatycznym, ortograficznym, językowym oraz stylistycznym.
3. Przed przystąpieniem do realizacji Tłumaczenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o korzystaniu w jego organizacji z Terminologii i umożliwi Wykonawcy dostęp do takiej Terminologii, w celu realizacji Tłumaczenia. Zamawiający zobowiązany jest przesłać Wykonawcy Terminologię w formie edytowalnej najpóźniej wraz z Potwierdzeniem. W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego ze zobowiązania, o którym mowa w niniejszym ustępie Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zapewnienia zgodności słownictwa zastosowanego w Tłumaczeniu ze słownictwem określonym w Terminologii.
4. Jeśli dokumenty wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego okażą się niekompletne, nieczytelne, niepoprawne lub niespójne językowo lub terminologicznie Wykonawca może zażądać od Zamawiającego niezwłocznego nadesłania poprawnej wersji takich dokumentów. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności czas realizacji Tłumaczenia określony w Wycenie ulega wydłużeniu proporcjonalnie do czasu oczekiwania na poprawne dokumenty wyjściowe do tłumaczenia lub wyjaśnienia ze strony Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje inną wersją dokumentów wyjściowych do tłumaczenia wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za spójność Tłumaczenia i poprawność Terminologii oraz liczb, znaków i symboli w przypadku nieczytelnośći dokumentów wyjściowych.

§ 5. Realizacja Zamówień
1. Tłumaczenia realizowane są przez Wykonawcę i mogą być realizowane przez współpracujące z Wykonawcą osoby trzecie.
2. Tłumaczenia realizowane są w Trybie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji Tłumaczenia. Tłumaczenia realizowane są w Dni Robocze.
3. Gotowe Tłumaczenia przesyłane są Zamawiającemu według sposobu podanego w wycenie, tj. drogą elektroniczną, lub listownie na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany w Potwierdzeniu.
4. Tłumaczenie uważa się za wykonane zgodnie z Regulaminem jeżeli zostało dostarczone Zamawiającemu zgodnie z Potwierdzeniem. W przypadku, gdy z Potwierdzenia wynika, że Tłumaczenie ma zostać odebrane przez Zamawiającego z siedziby Wykonawcy, Tłumaczenie uważa się za wykonane zgodnie z Regulaminem z upływem 48 godzin od momentu przekazania Zamawiającemu informacji o możliwości odbioru Tłumaczenia z siedziby Wykonawcy.
5. W przypadku powierzenia Wykonawcy dokumentów wyjściowych niezbędnych do realizacji Tłumaczenia, które powinny być zwrócone wraz z gotowym tłumaczeniem, Wykonawca zwróci Zamawiającemu stosowne dokumenty w sposób z nim uzgodniony. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zgłaszać Wykonawcy wszelkie zastrzeżenia co do kompletności dokumentów wyjściowych niezbędnych do realizacji Tłumaczenia w chwili ich odbioru, pod rygorem utraty prawa do kwestionowania kompletności takich dokumentów.

§6 Rezygnacja z wykonania Tłumaczenia
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji Tłumaczenia pisemnego specjalistycznego oraz pisemnego uwierzytelnionego w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od dnia złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeśli Zamawiający odstąpi od wykonania Tłumaczenia pisemnego specjalistycznego lub pisemnego uwierzytelnionego po wcześniejszym przesłaniu dokumentów wyjściowych i rozpoczęciu prac nad takim tłumaczeniem zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do momentu odstąpienia, w wysokości odpowiadającej postępowi prac nad realizowanym Tłumaczeniem pisemnym specjalistycznym oraz pisemnym uwierzytelnionym, jednak nie mniejszej niż 30% wynagrodzenia określonego w Wycenie oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z podjęciem czynności przygotowawczych do realizacji takiego tłumaczenia. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od realizacji Tłumaczenia pisemnego specjalistycznego oraz pisemnego uwierzytelnionego Zamawiający nie uiści wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy całego wynagrodzenia określonego w Wycenie z tytułu realizacji Tłumaczenia pisemnego specjalistycznego lub pisemnego uwierzytelnionego od którego odstąpił.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji Tłumaczenia ustnego specjalistycznego oraz ustnego uwierzytelnionego do planowanego terminu realizacji Tłumaczenia ustnego specjalistycznego lub ustnego uwierzytelnionego, z zastrzeżeniem że jeśli Zamawiający odstąpi od realizacji Tłumaczenia ustnego specjalistycznego lub ustnego uwierzytelnionego zobowiązany będzie do zapłaty odstępnego w wysokości 50 % wynagrodzenia określonego w Wycenie, a w przypadku odstąpienia od realizacji Tłumaczenia ustnego specjalistycznego lub ustnego uwierzytelnionego w terminie krótszym niż na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji Tłumaczenia ustnego specjalistycznego lub ustnego uwierzytelnionego, Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić 100% wynagrodzenia za realizację takiego tłumaczenia, określonego w Wycenie.
3. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Tłumaczenie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Zamawiający nie współdziała w realizacji Tłumaczenia, w sposób określony w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 7 Cena Usługi/Usług/Dopłaty
1. Cena Tłumaczenia jest każdorazowo ustalana na podstawie analizy dokumentów wyjściowych niezbędnych do realizacji Tłumaczenia i pozostałych jego parametrów, takich jak w szczególności język wyjściowy i język docelowy, Tryb oraz liczba stron przeliczeniowych i jest to Wycena szacunkowa. Ostateczny koszt usługi jest obliczany w oparciu o tekst przetłumaczony. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą uzgadniane w formie pisemnej za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Podstawową jednostką rozliczeniową jest strona przeliczeniowa 1500 znaków ze spacjami dla tłumaczeń pisemnych specjalistycznych i 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczeń uwierzytelnionych oraz godzina dla tłumaczeń ustnych.

3. Obliczając ostateczną liczbę stron przeliczeniowych w oparciu o tekst przetłumaczony Wykonawca dokonuje zaokrąglenia w górę z dokładnością do 1 strony.

4. Wykonawca może naliczać dodatkowe opłaty w następujących przypadkach:
4.1. Tryb superekspresowy +50% stawki podstawowej
4.2. Tryb Ekspresowy +30% stawki podstawowej
4.3. Korekta native-speaker +30% stawki podstawowej
4.4. Teksty do tłumaczenia w formacie nieedytowalnym + 10%
4.5. Konieczność zachowania formatowania zgodnego z oryginalnym w przypadku plików nieedytowalnych + 10% stawki podstawowej

§ 8 Płatności
1. Płatności za z tytułu realizacji Tłumaczenia dokonywane są na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę. .
2. Płatność następuje gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Inny niż wskazany termin płatności lub wystawianie miesięcznych faktur zbiorczych wymaga indywidualnych uzgodnień z Wykonawcą.
3. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Wykonawcy.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki, przed przystąpieniem do realizacji Tłumaczenia.
5. Z chwilą przesłania Potwierdzenia, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 9 Reklamacje
1. Klient ma prawo niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania lub przesłania Zamawiającemu Tłumaczenia, zgłosić reklamację z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień oraz okoliczności ich odkrycia.
2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin usunięcia uchybień i wedle swego uznania, nieodpłatnie usunie uchybienia lub udzieli rabatu stosownie do zakresu uchybień w Tłumaczeniu. Prawo do reklamacji nie obowiązuje w przypadku Tłumaczeń realizowanych w Trybie ekspresowym oraz Trybie superekspresowym. Po upływie terminu do zgłoszenia reklamacji wszelkie prawa Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Tłumaczenia wygasają.
3. Reklamacje muszą być zgłaszane pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną na następujący adres mailowy biuro@tylda.com
4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wymagalnej płatności, należnej za wykonanie Zamówienia.
5. Zamówienie uznaje się za wykonane nienależycie, jeśli nie zostało wykonane zgodnie ze sztuką.

§ 10. Odpowiedzialność
1. O ile postanowienia odrębnych umów zawartych przez Wykonawcę z Zamawiającym nie stanowią inaczej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależycie wykonanego Tłumaczenia do wysokości wynagrodzenia netto za wykonanie danego Tłumaczenia określonego w Wycenie. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do szkód rzeczywiście poniesionych, z wyłączeniem utraconych korzyści.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spójności terminologicznej i stylistycznej w tłumaczeniach realizowanych w Trybie ekspresowym i Trybie superekspresowym. Zamawiający niniejszym akceptuje, że Tłumaczenia wykonywane ww. Trybach realizowane są przez zespół tłumaczy bez możliwości ujednolicania tekstu, co może negatywnie wpływać na zachowanie spójności terminologicznej i stylistycznej.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spójności terminologii użytej w tłumaczeniu w stosunku do Terminologii jeśli Zamawiający najpóźniej wraz z Potwierdzeniem nie dostarczył w plikach edytowalnych Terminologii, która powinna być zastosowana w trakcie realizacji danego Zamówienia.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niedotrzymaniem lub niedopełnieniem przez Zamawiającego obowiązków określonych w § 4 niniejszego Regulaminu, w szczególności wywołane błędami lub niejasnościami dokumentów wyjściowych niezbędnych do realizacji Tłumaczenia oraz wykorzystaniem gotowego Tłumaczenia w innym celu, niż wskazany przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie przez Zamawiającego Tłumaczeń wykonywanych do użytku wewnętrznego jako Tłumaczeń Do Publikacji.
6. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Tłumaczenia w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, takich jak w szczególności strajki, zamachy terrorystyczne, niestandardowe zjawiska atmosferyczne, wyłączenia energii elektrycznej, awarie Internetu, sieci komputerowych oraz choroby zakaźne.

§ 11 Prawa autorskie
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umów zawartych przez Wykonawcę z Zamawiającym, majątkowe prawa autorskie do tłumaczeń wykonanych w ramach realizacji Usługi/Usług pozostają własnością Wykonawcy. W ramach wynagrodzenia za realizację Usługi/Usług, z chwilą zapłaty przez Zamawiającego całości należnego wynagrodzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z takiego tłumaczenia w celu określonym przez Zamawiającego. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie obejmuje komercyjnego wykorzystania tłumaczenia w szczególności poprzez jego publikacje.

§ 12 Postanowienia dodatkowe
1. Tłumaczenie może być wykonywane w oparciu o odmienne zasady niż wynikające z Regulaminu, jeżeli zostało to uzgodnione w odrębnej umowie zawartej w formie pisemnej między Wykonawcą a Zamawiającym. W takim przypadku Regulamin znajduje zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych taką umową.
2. Ogólne warunki umów, regulaminy lub inne stosowane przez Zamawiającego wzorce dokumentów są wiążące dla Wykonawcy tylko wtedy, gdy zostały przez niego wyraźnie zaakceptowane w formie pisemnej.
3. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części lub całości Tłumaczenia osobom trzecim. Zamawiający wyraża zgodę na podzielenie Tłumaczenia pomiędzy kilka podmiotów.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umów, zawartych między Wykonawcą a Zamawiającym, Wykonawca zastrzega sobie prawo do umieszczania nazwy Zamawiającego na swojej stronie internetowej, bądź w ofertach wysyłanych do potencjalnych klientów Wykonawcy.
5. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się powstrzymać od nawiązywania z pominięciem Wykonawcy bezpośrednich lub pośrednich kontaktów handlowych z osobami trzecimi, zaangażowanymi przez Wykonawcę w realizację Tłumaczenia w okresie 5 lat od dnia realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ostatniej z Usług, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Składając Zamówienie, Zamawiający oświadcza, iż akceptuje w całości postanowienia Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część umowy o realizację Tłumaczenia, zawartej w wyniku złożenia przez Zamawiającego Zamówienia i jego przyjęcia przez Wykonawcę.
2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zamawiający i Wykonawca na podstawie Regulaminu zobowiązują się, iż w przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zastąpią nieważne postanowienie takim, które w możliwie największym stopniu odzwierciedla treść i realizuje cel gospodarczy postanowienia uznanego za nieważne .
5. Regulamin staje się wiążący dla Zamawiającego z chwilą złożenia Zamówienia.
6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Usługi/Usług będą rozpatrywane w sposób polubowny. W przypadku gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 07 sierpnia 2018 r.